Kennisbank

De stem van de jonge generatie in het Nederlandse buitenlandbeleid

Onlangs publiceerde jongerendenktank The West Wing beleidsadviezen voor verschillende directies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat is de rol van deze jongerendenktank in relatie tot het ministerie van Buitenlandse Zaken als adviesvrager en hoe hebben de jongeren de vragen aangepakt?

Door Thijs Uildriks (monitoringsspecialist bij Van Oort & Van Oort)

De overheid is steeds vaker op zoek naar jongeren om mee te denken over beleid. Om een eenduidige en gestructureerde werkwijze aan te brengen is in 2015 jongerendenktank The West Wing opgericht, met als doel de interactie tussen jonge academici, young professionals en medewerkers van het Ministerie te bevorderen. Ieder jaar nemen nieuwe leden plaats in de denktank. Afgelopen jaar zijn er vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken op vier verschillende terreinen adviesvragen aan de jongeren gericht. De vragen hadden betrekking op: de versnelde transitie naar een digitale economie, rechtsstatelijkheid, schuldenproblematiek in de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en Global Health Security.

Global Health Security
Iedere vraag werd in behandeling genomen door een zogenoemde track van 12 jongeren. De vraag voor de track die zich richtte op Global Health Security was afkomstig van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden (KNL) bij de Verenigde Naties (VN) in New York (PV NY). Hun hoofdvraag was: “Hoe kan KNL, op basis van de internationale ontwikkelingen en adviezen, het beste zijn positie en inzet op het gebied van ‘pandemic preparedness and response’ vormgeven binnen de VN?”

Het multidisciplinaire karakter binnen deze track was erg interessant. De studenten en young professionals waren afkomstig uit uiteenlopende studierichtingen en beroepen zoals politieke wetenschappen en geneeskunde. In de brainstormfase kwam de diversiteit binnen de track duidelijk naar voren in de benadering van de vraag en wat eenieder het juiste plan van aanpak vond. Na deze fase zijn de trackleden zich in gaan lezen en hebben verschillende academici, ambtenaren en andere experts geïnterviewd om tot een goed beleidsadvies te komen. Het bestuur en de trackleiders van The West Wing hebben naast het begeleiden van de sessies ook trainingen en workshops georganiseerd om de juiste handvatten te bieden. Vanzelfsprekend is het beleidsadvies aan het einde van het West Wing jaar gepresenteerd aan de adviesvrager.

Vervolg
Het blijft interessant om te volgen hoe samenwerking tussen jongeren en politiek verder vorm gaat krijgen. De adviezen van West Wing zijn waardevol voor het Ministerie juist omdat jongeren kritisch en ‘out of the box’ denken bij het werken aan beleidsvragen. Ook voor belangenbehartigers kan het interessant zijn om jongeren te betrekken bij het maken van beleid. In oktober is er een terugkomdag van The West Wing en wordt er gekeken wat er uiteindelijk met het advies in de praktijk is gedaan; stay tuned!

Lees hier de verschillende beleidsadviezen: Beleidsvragen 2021-2022 | The West Wing